KVKK VE AYDINLATMA METNİ

YU GROUP GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ & DDLAR GROUP GAYRİMENKUL YATIRIM LTD. ŞTİ SERDİVAN PROJESİ ADİ ORTAKLIĞI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

YU GROUP GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ & DDLAR GROUP GAYRİMENKUL YATIRIM LTD. ŞTİ SERDİVAN PROJESİ ADİ ORTAKLIĞI (“YU GROUP” veya “CADDE54 AVYM”) olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle CADDE54 AVYM tarafından müşteriler başta olmak üzere şirket çalışanları haricindeki gerçek kişilere ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 • Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca, “Kısıklı Mah. Hanımseti Sk. A- 6 İçkapı No:1” Üsküdar/ İstanbul‘’ adresinde mukim YU GROUP GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ & DDLAR GROUP GAYRİMENKUL YATIRIM LTD. ŞTİ SERDİVAN PROJESİ ADİ ORTAKLIĞI Veri Sorumlusudur.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Müşteriler başta olmak üzere şirket çalışanları haricindeki gerçek kişilere ait kişisel veriler;

 • CADDE54 AVYM’ye özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordinasyonunun sağlanması, geliştirilmesi, icra edilmesi,
 • İş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,
 • CADDE54 AVYM yönetimi ile müşteriler arasındaki ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi ve planlanması,
 • Müşterilere yönelik reklam, satış, pazarlama ve kampanyaların planlanması, yönetimi ve icrası,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beğeni, bağlılık ve memnuniyet çalışmalarının ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşterilere özel kampanyaların, promosyonların ve etkinliklerin planlanması ile bunlara yönelik elektronik iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirme yapılması,
 • Sunulan ürün ve hizmetlere yönelik pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Müşteri talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerinin kurgulanması ve icrası,
 • Müşterilerle girilen sözleşmesel ilişkilere yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tedarikçilerle sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • CADDE54 AVYM’nin stratejik yönetimine ilişkin planlamaların yürütülmesi ve icrası,
 • Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
 • Kriz ve acil durum yönetimine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Organizasyon, davet, toplantı ve benzer etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi,
 • Tedarikçi, bayi ve iş ortağı gibi üçüncü kişilerle olan ilişkilerin yönetilmesi ve geliştirilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve planlanması,
 • Müşteriler hariç CADDE54 AVYM ile ilişkisi bulunan tedarikçilerle, bayilerle, iş ortaklarıyla ilişkilerin sürdürülebilmesi, amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, CADDE54 AVYM veya CADDE54 AVYM adına ürün veya hizmet sağlayan taraflar ile sizleri ürün ve hizmetlerden faydalandırmak da dahil olmak üzere, yukarıdaki amaçlar dahilinde, yurt içinde veya yurt dışında iş birliği içinde olduğumuz ve dışarıdan hizmet ya da destek aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir. Bununla birlikte Kişisel Verileriniz, CADDE54 AVYM’nin yükümlü kılındığı hallerde kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilerle de yetkileri kapsamında paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerinizin paylaşıldığı bu durumlarda CADDE54 AVYM, verilerin paylaşıldığı tarafın bu Politikada yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri almaktadır.

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz başta satış ve pazarlama birimi olmak üzere CADDE54 AVYM’nin kişisel veri toplamaya yetkili diğer birimleri tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü veya yazılı olarak, elektronik ya da fiziki ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; ad, soyad, fotoğraf, e-posta, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres gibi iletişim bilgileri, mobil uygulamalar veya internet sitesi kullanımlarında elde edilen lokasyon verisi, müşteri numarası, araç plakası, giriş-çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları, işlem güvenliği bilgileri, cookie kayıtları, müşteri anketleri, müşteri beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, kampanya sonuçları, çekiliş kazananlar listesi, şikayet ve talep anketleri/formları ve pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen tüm kişisel veriler; Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası ve aynı maddenin 2. fıkrasının a-c-ç-d-f bentleri uyarınca; açık rızanızın bulunması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla CADDE54 AVYM’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemekteyiz.

 • İlgili Kişinin Hakları

Dilediğiniz zaman YU GROUP’a başvurarak;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla CADDE54 AVYM’nin internet sayfasında yer alan “Başvuru Formu”nu doldurarak yazılı olarak YU GROUP ‘a iletebilir, detaylı bilgi almak için CADDE54 AVYM’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

 • Taleplerinizi açıkça belirtecek şekilde ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla “Kısıklı Mah. Hanımseti Sk. A- 6 İçkapı No:1” Üsküdar/ İstanbul‘’ adresine iletilmesi,
 • Güvenli elektronik imzanızı veya mobil imzanızı kullanarak “Kısıklı Mah. Hanımseti Sk. A- 6 İçkapı No:1” Üsküdar/ İstanbul‘’ adresine ya da tarafınızca CADDE54 AVYM’ye daha önce bildirilen ve CADDE54 AVYM’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle infokvkk@cadde54.com adresine iletilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular. YU GROUP tarafından reddedilecektir.

YU GROUP’ un işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

YU GROUP GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ & DDLAR GROUP GAYRİMENKUL YATIRIM LTD. ŞTİ SERDİVAN PROJESİ ADİ ORTAKLIĞI

KVKK Başvuru Formu